Könyvtár
2012. november 13.
Civil szervezetek, figyelem!
Fontos kézikönyv a könyvtár újdonságai között

VÁLTOZÓ CIVIL VILÁG. Kézikönyv a civil szervezetek számára. Budapest. Complex, 2012.

image001.jpg„2012. január 1-jével lépett hatályba az a két új jogszabály (a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jog­állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá­mo­ga­tá­sáról, továbbá a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szer­ve­ze­tek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási sza­bá­lyokról), illetve a hozzájuk kapcsolódó Kormány- és KIM-ren­de­letek, melyek alapvetően rajzolták át a hazai nonprofit szer­ve­ze­tek életét. Jelen kiadvány hangsúlyosan foglalkozik a meg­vál­to­zott szabályokkal: a közhasznúság új értelmezésével és kö­ve­tel­ményeivel, a civil társulás nevű új civil szervezeti formával, a bí­rósági eljárás új tartalmi és formai elemeivel, a Civil In­for­ma­ti­kai Rendszerrel, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet kö­te­lező bírósági letétbe helyezésével, a csődtörvény ki­ter­jesz­té­sé­vel a civil szervezetekre vagy az NCA-t felváltó Nemzeti Együtt­mű­ködési Alap (NEA) felépítésével és működésével, s azzal a körülménnyel is, hogy a köz­ér­de­kű önkéntes tevékenységről szóló törvény (Köt.) is változott az új civil törvény hatására (mos­tantól nemcsak a közhasznú, hanem minden civil szervezet foglalkoztathat a Köt. sza­bá­lyai szerint önkéntest). A kötet ezek mellett természetesen sorra veszi a nonprofit szervezetek ala­pításával, működésével, gazdálkodásával, könyvvezetési, illetve számviteli kö­ve­tel­mé­nye­i­vel és ezek új elemeivel, továbbá a hatályos adójogszabályi változásokkal, a civil szervezetek ál­lami támogatásának általános és különös szabályaival kapcsolatos tudnivalókat is. A hi­vat­ko­zott jogforrások listájával és a felhasznált irodalom jegyzékével záródó, szakembereknek és la­ikusoknak, s természetesen a hazai civil szervezetek vezetőinek egyaránt szóló kiadvány.” (www.kello.hu)